Un title page

Un title page

รายงานผลการปฏิบัติงาน


1. ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด

2. ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียด

3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านรายละเอียด

4. รายงานการสำรวจน้ำเสียในชุมชน

อ่านรายละเอียด

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านรายละเอียด

6. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการกิจด้านความปลอดภัยภัยทางถนน

อ่านรายละเอียด

7. ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

อ่านรายละเอียด

8. ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

อ่านรายละเอียด

9. ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3

อ่านรายละเอียด

10. ประกาศเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4

อ่านรายละเอียดUn title page
เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ ถนน พหลโยธิน 56130
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054-417-626 ต่อ 0
โทรสาร 054-417626 ต่อ 0
E-mail ; charoenrat2558@hotmail.com

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com