Un title page

Un title page

วิสัยทัศน์ และภารกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

เจริญราษฎร์เศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมเพรียงโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานงานประเพณี
มีมาตรฐานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
ตำบลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม และได้มาตรฐาน
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขยายโอกาสและให้ความคุ้มครองทางสังคม
6. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบให้ครอบคลุม
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน
3. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้คงอยู่คู่สังคม
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และมีคุณภาพที่ดีขึ้น
5. ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม
6. ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียม
7. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น

Un title page
เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ ถนน พหลโยธิน 56130
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054-417-626 ต่อ 0
โทรสาร 054-417626 ต่อ 0
E-mail ; charoenrat2558@hotmail.com

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com