Un title page

           เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้รับการยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ 33.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,887.50 ไร่
           ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม และมีภูเขาดอยหลวงเป็นแนวยาวทางทิศตะวันตก

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลป่าแฝก
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเหล่า
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลศรีถ้อย
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


          เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่ ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเมี่ยง นายประพันธ์ แซ่ยี่
หมู่ที่ 2 บ้านพิจิตรพัฒนา นายพีรดนย์ อินจันทร์
หมู่ที่ 3 บ้านต้นผึ้ง นายสำราญ จักป้อ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ นายประเทือง ทองดี
หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นม่วง นายตา ใจบุญทา
หมู่ที่ 6 บ้านสันม่วงใหม่ นายปัน ใจยะ กำนัน
หมู่ที่ 7 บ้านสันสลีบ้านสันสลี นายสิงห์ทอง ปันสุวรรณ์
หมู่ที่ 8 บ้านสันดอนแก้ว นายวุฒิชัย จันทร์เฟย


           จำนวนครัวเรือนและประชากรในเขตตำบลเจริญราษฎร์แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (ชาย/หญิง)
1 บ้านป่าเมี่ยง 5882 81 160
2 บ้านพิจิตรพัฒนา 57 62 62 129
3 บ้านต้นผึ้ง 347 397 442 839
4 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 342 421 470 891
5 บ้านสันต้นม่วง 219 305 276 581
6 บ้านสันม่วงใหม่ 204 184 190 374
7 บ้านสันสลี 127 199 183 382
8 บ้านสันดอนแก้ว 197 278 312 590
รวมทั้งสิ้น 1,556 1,933 2,016 3,949

สภาพทางเศรษฐกิจ
- อาชีพทำการเกษตร ทำสวน และรับจ้างทั่วไป
- หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
1. กองทุนหมู่บ้าน 8 กองทุน
2. โรงสีข้าว 3 แห่ง
3. สุรากลั่นชุมชน 2 แห่ง
4. ตลาดสด 2 แห่ง

สภาพสังคม
1) การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ที่หมู่ 3, 5
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
- จำนวนผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19
- จำนวนผู้ที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ 81
2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 5 แห่ง หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8
- สำนักสงฆ์ 1 แห่ง หมู่ที่ 2
- พระธาตุ 2 แห่ง
3) การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ 1 แห่ง หมู่ที่ 3
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- จุดตรวจ 1 แห่ง
5) การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
6) แหล่งน้ำ
- ลำน้ำ / ลำห้วย 8 สาย
- หนอง และอื่น ๆ 1 แห่ง
7) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 10 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 767 แห่ง
- บ่อโยก 24 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง กำลังดำเนินการขอเพิ่มอีก 4 หมู่บ้าน
- บ่อบาดาล 27 แห่ง
- ฝายน้ำล้น 25 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ
1) ทรัพยากรในพื้นที่
- มีสวนลิ้นจี่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีป่าไม้ซึ่งมีพื้นที่หลายพันไร่ และเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่งแก่การสงวนและอนุรักษ์ไว้
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน - รุ่น - คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น - คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง - รุ่น - คน
- อื่นๆ (ระบุ) อปพร. 2 รุ่น 90 คน
- ชรบ. 1 รุ่น 90 คน

Un title page
เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ ถนน พหลโยธิน 56130
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 054-417-626 ต่อ 0
โทรสาร 054-417626 ต่อ 0
E-mail ; charoenrat2558@hotmail.com

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com